Gurdżijew
Aby pobrać ksiażke naciśnij obraz:
Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa
Streszczenie Gurdżijew należy do jednego z wielkich umysłów XX wieku i przez niektórych uważany jest za prekursora ruchu „New Age”, ojca współczesnej ekologii i człowieka, który zainspirował nowe spojrzenie na rozwój ludzkiej świadomości. Chociaż wiele osób zna jego nazwisko, bardzo niewielu zna jego nauczanie i prawie nikt nie czytał jego głównego dzieła „Opowieści Belzebuba”. Nauczanie Gurdżijewa ma opinię trudnego do zrozumienia, głównie dlatego, że jego pisarstwo było bardzo zawiłe. Ta książka jest wprowadzeniem do nauczania Gurdżijewa i przedstawia jego główne teorie, metody rozwoju osobistego oraz biografię. Moim celem było napisanie książki, która w tak prosty i logiczny sposób przedstawia najważniejsze aspekty nauczania Gurdżijewa, umożliwiając przeciętnemu czytelnikowi zainteresowanemu tą dziedziną zrozumienie jej treści bez odwoływania się do żadnej innej książki. Drugim celem książki jest pokazanie czytelnikowi znaczenia nauczania Gurdżijewa dla współczesnego społeczeństwa poprzez wyjaśnienie źródeł niektórych problemów, z którymi boryka się współczesny człowiek. Opis rozdziałów Wprowadzenie Wstęp określa, kim był Gurdżijew, wymienia niektóre z głównych problemów, z jakimi boryka się współczesny człowiek, oraz nakreśla nowe rozumienie źródeł tych problemów. Przedstawiono główne dzieło Gurdżijewa „Opowieści Belzebuba” i omówiono jego strukturę. Objaśniono zarys książki i podano spis rozdziałów z krótkimi streszczeniami. Rozdział 1. Jaki jest człowiek? W oparciu o teorie Gurdżijewa omawiany jest opis zachowania człowieka. Przedstawiono trzy główne iluzje człowieka oraz przedstawiono opis modelu funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza jego psychiki. Zidentyfikowano trzy ośrodki funkcjonowania człowieka i wskazano ich możliwe nieprawidłowe funkcjonowanie. Wprowadzane i wyjaśniane są nowe, wyższe poziomy świadomości człowieka. Wprowadza się podział człowieka na trzy typy i podaje charakterystykę każdego typu. Opisano kilka ważnych problemów psychologicznych trapiących współczesnego człowieka oraz dokonano oceny postrzegania przez człowieka wolnej woli. Wprowadzany jest nowy składnik ludzkiej psychiki, jakim jest „istota”, oraz wyjaśniane jest nowe pojęcie opisujące całokształt życia człowieka, zwane „bytem”. Omawiany jest związek pomiędzy wiedzą, rozumieniem i „bytem”. Rozdział 2. Dlaczego człowiek jest taki? Wyjaśnione są początki psychiki współczesnego człowieka. Opisano dwa elementy determinujące psychikę, mianowicie: odziedziczone lub odziedziczone społecznie, i wynikające z edukacji. Geneza odziedziczonego elementu jest przedstawiana metaforycznie jako wszczepiony narząd. Omówiono konsekwencje funkcjonowania tego narządu na zachowanie człowieka. Podkreśla się wagę drugiego elementu – edukacji dzieci i analizuje problemy wynikające z niedostatków nowoczesnej edukacji. Wyjaśnia się przypowieść Gurdżijewa porównująca człowieka do powozu, woźnicy i konia. Omówiono listę elementów wpływających na życie człowieka. Rozdział 3. Terror sytuacji Tytuł tego rozdziału nawiązuje do sytuacji człowieka na Ziemi. To, jak psychika człowieka ukształtowała jego życie społeczne, jest głównym tematem tego rozdziału i omówiono mechanizmy rozwoju współczesnych systemów społecznych i politycznych. Przedstawienie tych zagadnień opiera się na przypowieści Gurdżijewa. Opisano idealne, utopijne społeczeństwo, które mogliby stworzyć w pełni świadomi ludzie. Wyjaśniono przyczyny zniszczenia tego idealnego społeczeństwa, prowadzące do powstania społeczeństwa nowoczesnego. Zagadnienia takie jak wolność i demokracja są rozpatrywane z zupełnie innego punktu widzenia niż powszechnie przyjętego. Rozdział 4. Owoce dawnych cywilizacji Przedmiotem tego rozdziału jest analiza szkodliwego rozwoju współczesnego umysłu, który powstał w starożytnych cywilizacjach Grecji i Rzymu. Przedstawiono szkodliwy wpływ tych zjawisk na życie współczesnych ludzi. Długi cytat z „Opowieści Belzebuba” stanowi próbkę pisarstwa Gurdżijewa pokazującą jego sposób przedstawiania kontrowersyjnych poglądów. Konsekwencje dwóch  wydarzeń rozwiniętych w starożytności, a mianowicie  wymyślanie nowych teorii i nadmierne zainteresowanie seksualnością są analizowane. Omówiono skutki niewłaściwego wykorzystania odkryć współczesnej nauki na środowisko i życie człowieka. Rozdział 5. Wojny i rewolucje Wojny i rewolucje są opisywane jako najbardziej ohydne działania człowieka. Podkreśla się szczególnie szkodliwe skutki wojen domowych. Przyczyny rewolucji i wojen domowych tkwią w niesprawiedliwości społecznej. Wyjaśnia się daremność ludzkich wysiłków zmierzających do zaprzestania tych działań. Wspomina się o braku skutecznych organizacji międzynarodowych, które mogłyby zapobiegać wojnom. Podano wyjaśnienie psychologicznych przyczyn wzajemnych masowych zabójstw. Pokrótce nakreślono związek pomiędzy  analizą Gurdżijewa a obecną sytuacją polityczną na świecie. Rozdział 6. Rozwój wierzeń i systemów religijnych Przedstawiono mechanizmy i procesy rozwoju wierzeń i doktryn religijnych człowieka. Przedstawiono koncepcję Dobra i Zła, duszy człowieka oraz Raju i Piekła, których początki sięgają tradycji zaratusztriańskich. Zbadano dwa główne źródła współczesnych religii oraz wyjaśniono mechanizm zmian dogmatów religijnych. Przedstawiono krótkie komentarze Gurdżijewa na temat buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i lamaizmu. Podano nowe interpretacje niektórych wydarzeń z życia Chrystusa i omówiono nową ocenę roli Judasza. Rozdział 7. Drogi rozwoju człowieka Wyjaśnia się potrzebę rozwoju człowieka i omawia stan ludzkości za pomocą kryteriów Gurdżijewa. Nakreślono wyższe poziomy rozwoju człowieka z naciskiem na rozwój wyższego poziomu świadomości. Omówiono tradycyjne sposoby rozwoju człowieka i wyjaśniono nową Czwartą Drogę, zaproponowaną przez Gurdżijewa. Warunki niezbędne do efektywnego rozwoju człowieka są wyjaśnione. Druga część rozdziału koncentruje się na metodach samorozwoju podanych przez Gurdżijewa. Wyjaśnione są jego metody, w tym samoobserwacja, walka z identyfikacją i rola negatywnych  emocji. Wprowadzane są nowe koncepcje świadomej pracy i celowego cierpienia. Rozdział 8. Kosmologia Opisano nową genezę Gurdżijewa, która różni się od  współczesnych źródeł  religijnych  czy naukowych. Nakreślono relację między Stwórcą a człowiekiem i wyjaśniono nową przemianę wyższych ciał po śmierci. Określona jest pozycja człowieka we Wszechświecie i podany cel istnienia człowieka. Podstawowe prawa kosmiczne omówiono i zilustrowano za pomocą oktawy muzycznej. Wyjaśnione są nowe koncepcje, takie jak Promień Stworzenia i elementy energo-materii. Rozdział 9. Życie i dzieło Gurdżijewa Przedstawiono chronologicznie główne wydarzenia z życia Gurdżijewa od jego  dzieciństwa. Przedstawiono jego wczesne nauczanie w Rosji i jego relacje z Uspieńskim. Opisano powstanie i pracę w Instytucie Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Wyjaśniono porzucenie nauczania przez Gurdżijewa i jego zmianę kierunku, aby skoncentrować się na pisaniu. Osobna sekcja  koncentruje się na Gurdżijewie jako nauczycielu i prywatnej osobie, przyglądając się jego relacjom z uczniami i opisując jego metody nauczania. Jego zachowanie jest zdemistyfikowane i wyjaśnione są przyczyny jego niezwykłego traktowania uczniów.
Fundacja Nowej Genezy Życia